Søg erstatning eller dispensation, hvis du rammes hårdt af gødskningsforbud på § 3-beskyttet natur

Søg erstatning eller dispensation, hvis du rammes hårdt af gødskningsforbud på § 3-beskyttet natur

Søg erstatning eller dispensation, hvis du rammes hårdt af gødskningsforbud på § 3-beskyttet natur.

Forbuddet mod sprøjtning, gødskning og omlægning af §3-beskyttede arealer træder i kraft pr. 1. juli 2022 og senest samtidigt åbnes der for ansøgninger om dispensation eller erstatning. De betyder at du som landmand skal ekstensivere driften yderligere på de § 3-beskyttede arealer, der ellers hidtil lovligt har kunnet omlægges, gødes og sprøjtes i mindre omfang.

I de helt særlige tilfælde, hvor forbuddet udgør et ekspropriativt indgreb, rummer de nye bestemmelser muligheder for dispensation eller erstatning. Det vil bero på en konkret vurdering, om forbuddet i det enkelte tilfælde udgør et ekspropriativt indgreb og det er dig, som lodsejer, der skal søge om erstatning eller dispensation, evt. med hjælp fra din konsulent. Det forventes, at du selv kan angive, om du foretrækker dispensation eller erstatning. Et velbegrundet valg vil formegentligt blive inddraget i vurderingen.

Arealer der er omfattet af tilsagn om økologisk arealtilskud, træder forbuddet mod anvendelse af sprøjtemidler først i kraft pr. 1. september 2022.

Arealerne må gerne græsses og slås, men en intensivering af aktiviteterne vil kræve dispensation. Spørg din lokale konsulent, hvis du er usikker på om dine arealer er beskyttede eller om indsatser på beskyttede arealer forudsætter dispensation.

Ingen af de § 3-beskyttede arealer må omlægges, tilsås, gødes og sprøjtes eller på anden vis jordbehandles eller jordforbedres med henblik på landbrugsmæssig udnyttelse, når forbuddet træder i kraft. Miljøministeriet kan kun i særlige tilfælde dispensere fra de nye bestemmelser.

Vi oplyser om muligheden nu, selv om detaljerne ikke er plads, da en periode for gødningsplanlægning nærmer sig og nogle formegentligt gerne vil forberede sig. Vi forventer, at der kommer flere detaljer om muligheder, vilkår og vurderingskriterier, når portalen åbner.

Har du brug for at se vejledning for at undersøge om dine arealer er omfattet af naturbeskyttelsesloven § 3, så får du den her: Vejledning