Familielandbruget

Vi sætter familien i centrum

Familielandbrugets fem fokusområder

I samarbejde med Familielandbruget Sydvest, Sønderjysk Familielandbrug og Familielandbruget - LRS Vejle har Fyns Familielandbrug defineret fem indsatsområder, som vi overordnet kæmper for:

1. Regelforenkling
Regler skal være både enkle og forståelige. Og der skal ikke være flere regler end højst nødvendigt.

I Familielandbruget lægger vi et stort politisk arbejde i at begrænse antallet af regler, og ikke mindst at gøre dem så klare som muligt. Vi går ind for regeldifferentiering og for, at reglerne gøres proportionale med landbrugets størrelse. Vi arbejder ud fra tanken om en fair behandling, og for at sikre glæden ved landbruget og mangfoldigheden i landbrugserhvervet. Konkret arbejder vi for at:

 • Mindske antallet af regler for al
 • Gøre reglerne så enkle og forståelige som muligt
 • Gøre reglerne proportionale med brugets størrelse
 • Egenkontrol oftere erstatter offentlig kontrol

2. Det gode liv på landet
Liv i landdistrikterne er en vigtig sag for Familielandbruget. Vi sætter familien i centrum og ønsker at bevare de lokale samfund, hvor den daglige trivsel og en positiv økonomi går hånd i hånd. Vi arbejder for at styrke de levevilkår, som beboerne i landdistrikterne bydes og mener, at alle landbrug er en vigtig forudsætning for både mangfoldigheden, økonomien og befolkningen i de lokale samfund. Det gælder både heltidsbrug, deltidsbrug og hobbylandbrug. Konkret arbejder vi for at:

 • Styrke levevilkårene og lokalsamfundene i landdistrikterne
 • Sikre, at landdistriktsmidlerne udbetales til gavn for dem, der bo på landet
 • Bevare flest mulige bæredygtige landbrug
 • Styrke sammenhængen og forståelse mellem land og by

3. Mangfoldighed
I Familielandbruget respekterer vi hinanden og kan rumme hinandens forskelligheder. Bevarelse af mangfoldigheden står derfor højt på vores prioriteringsliste. Alle medlemmer er væsentlige – hvad enten de er til økologi, det traditionelle landbrug med 3 eller 1000 malkekøer eller til landboturisme eller egen gårdbutik. Vi er ikke smagsdommere for, hvad der er godt for den enkelte landmand og dennes familie. Det står enhver frit at følge egne mål og visioner. Konkret arbejder vi for at:

 • Gøre det muligt for den enkelte at forfølge egne mål og visioner
 • Bevare muligheden for nichelandbrug, heltidbrug, deltidsbrug og fritidslandbrug – især via selvejet

4. Selvejet
Vi tror på, at selvejet fortsat vil være den væsentligste ejerform i dansk landbrug. Selvejet vil medvirke til bedre muligheder for etablering og generationsskifte i landbruget. Derfor vil vi, via selvejet, arbejde for bedre vilkår for den yngre generation af landmænd. Selvejet vil også være med til at styrke det lokale samfund ved, at ejerne beboer ejendommen. Konkret arbejder vi for at:

 • Skabe bedre etableringsvilkår for den yngre generation - bl.a. via pantebrevsmodellen, som vi fik med i Finansloven 2019. Den gør det nemmere for unge og nye landmænd at etablere sig, idet avancebeskatningen betales i takt med, at gælden afdrages og ikke ved oprettelsen.
 • Reducere diverse omkostninger og afgifter, især for førstegangskøbere
 • Kapitalfonde ikke skal være den bærende finansieringsform, men vi accepterer, at de for den enkelte kan fungere som et godt supplement
 • Skabe bedre muligheder for finansiering i landdistrikterne

5. Rimelige produktionsvilkår
Familielandbruget værner om mulighederne for at drive landbrug ved at sikre rimelige produktionsvilkår og rammevilkår. Landbrug og Fødevarer gør det rigtig godt - vi vil bare lidt mere! En lang række af de rammevilkår, som ofte rammer de mindre og mellemstore landbrug, udspringer desværre af landbrugets egne selskaber. Vilkår, som ikke står mål med traditionen om én mand, én stemme.

I Familielandbruget arbejder vi for en solidarisk og fair behandling af alle. Og selvom vi går ind for lige vilkår for alle, fordrer en fair behandling nogle gange, at der forskelsbehandles. Konkret arbejder vi for:

 • Rimelige produktionsvilkår, der gælder for alle landmænd, såsom at afskaffe overimplementering af EU-regler
 • Differentieret EU-støtte - et højere EU-tilskud til alle landmænd, for de første 60 ha, som hjælp til nyetablerede og til at dække basisudgifter for administrativt ’bøvl’
 • En ens afregning hos andelsselskaberne af kunder med ensartede produkter og mængder
 • At administrationsbidraget ved realkreditlån skal afspejle den reelle risiko